Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Hodnocení Orlové

HODNOCENÍ MĚSTA ORLOVÁ NEZÁVISLÝMI AGENTURAMI

 

1.0 ÚVOD

V poslední době se Orlová objevila ve dvou nezávislých hodnoceních českých měst. První  materiál byl vytvořen agenturou Bison & Rose pod názvem Město pro byznys. Druhé bylo uvedeno pod názvem MasterCard česká centra rozvoje. Na zpracování se podíleli specialisté z MasterCard a odborníci z Vysoké školy ekonomické v Praze.  Dále budeme uvádět tento materiál pod názvem „Česká centra rozvoje“.Bohužel obě tato hodnocení řadí Orlovou na závěrečná spíše nelichotivá místa.  Doplňme, že Česká centra rozvoje nás zařazují na 58. místo ze 63. hodnocených. Podobně  Město pro byznys nás umísťuje na 200 příčku z 205. hodnocených měst.

Tato informace by neměla být lhostejná žádnému občanu našeho města. Proto byla na zasedání zastupitelstva města dne 7.12.2011 podána interpelace k tomuto tématu s očekáváním, že vedení města se bude touto situací se vší vážností zabývat. Do jisté míry mne tedy překvapil rádoby vtipný příspěvek zveřejněný v Orlovských novinách k tomuto tématu. A stejně tak mne ohromila i výzva vedení města - cituji „Nové Paky a Krumlova jistě nedocílíme….byli bychom velmi rádi kdybyste…předložil své návrhy, jak docílit jednoduchou cestou …..,abychom se posunuli z místa dvoustého do první stovky“.

Prvním krokem k řešení jakéhokoli problému je zjistit o problému potřebné informace. Přestože oba materiály jsou běžně přístupné na internetu /1,2/, jeví se nutné pro vyvolání alespoň minimálního zájmu orlovské veřejnosti „vytáhnout“ z obou zpráv základní fakta. Ta by měla sloužit jako podklad k následné kvalifikované diskusi. A ta by měla vést k hledání východisek pro naše město.

Připomínáme, že následující materiál není  vyčerpávající a nepostihuje veškeré aspekty a detaily hodnocení.

Podívejme se tedy přehledně na vybraná sdělení z obou hodnocení. Předesílám, že pro uvedený výtah jsme se vždy zaměřili jak na Orlovou tak i na naše bezprostřední sousedy (Bohumín, Havířov a Karvinou). A samozřejmě bylo vždy uvedeno i nejlepší město České republiky v dané kategorii.

2.0 HODNOCENÍ „MĚSTA PRO BYZNYS“

Zpracovatelé tohoto hodnocení se zaměřili na šest oblastí. Byly to:

-          podnikatelské  prostředí,

-          kvalita lokality,

-          pracovní trh,

-          přístup veřejné zprávy,

-          cenové podmínky,

-          průzkum mezi podnikateli.

Připomínám, že internetové informace, které byly k disposici neobsahují bližší definice těchto oblastí.

2.1 Hodnocení vybraných čtyř měst v r. 2011 v pořadí MĚSTA PRO BYZNYS

tab. 1 vyplývá, že Orlová v celkovém pořadí (sl.1) obsadila onu nelichotivou 200 příčku. Při troše ironie by nás snad mohlo těšit, že Havířov se umístil na 194. místě a Karviná na posledním 205tém. Bohumín 135. místem poněkud „vybočuje“. Prvním byla vzpomenutá Nová Paka.

Když se zamyslíme nad hodnocenými oblastmi tak se v prvním přiblížení jeví tyto skutečnosti. U podnikatelského prostředí (sl.3) z naších čtyř měst do jisté míry příznivě „vystupuje“ 148. místem Karviná. U kvality lokality (sl. 4) jsou naše města hodnocena obdobně. Snad do jisté míry překvapuje lepší (167.) umístění Havířova. U pracovního trhu (sl.5) opět, „vyčnívá“ se 131. příčkou Bohumín nad téměř shodným zařazením Havířova, Orlové a Karviné.  Ve veřejné zprávě (sl. 6) je velice pěkné 45. umístění Orlové. Toto hodnocení je dokonce příznivější než u „nejlepší“ Nové Paky. Také u cenových podmínek (sl.7) je Orlová a Havířov na 20. a 19. místě.  Bohužel podle závěru průzkumu podnikatelů je naše město na 172. příčce. Je jednoznačně za Karvinou (151.) a Havířovem (125.). Pozoruhodné je v této kategorii 1. místo Bohumína. V Bohumíně se v této oblasti zcela jistě „provádí něco odlišně“.

K výslednému umístění Orlové je třeba si odpovědět na otázku zda ono nelichotivé místo na samém konci hodnocených měst bylo v r. 2011 výjimečné nebo je to spíše víceletý setrvalý stav.

2.1 Hodnocení Orlové v letech 2008 – 2011 v pořadí MĚSTA PRO BYZNYS

tab.2, sl. 2 zjišťujeme, že v hodnocených čtyřech letech jsme byli jednou (předloni) na výsledném (relativně příznivějším) 127. místě. Jinak jsme byli 192. a 197. Tedy bohužel naše místo je spíše v závěru hodnocených měst.

Podnikatelské prostředí (tab.2, sl.3,)  mělo příznivý „výkyv“ v r.2010 (166. místo) – jinak jsme byli opět spíše na konci hodnocení. U kvality lokality (sl.4) asi nikoho nepřekvapí neměnné pořadí od 193. místa do 205. Snad pozoruhodná je situace s posouzením pracovního trhu (sl.5). V létech 2009 a 2010 jsme vykazovali 132 a 137 místo. Jeví se, že tehdy působily v pracovním trhu u nás „jisté“ příznivé faktory. Bylo by zajímavé je identifikovat. Ze sl. 6 vyplývá, že kvalita veřejné zprávy ( 33.-95. místo) je v Orlové dlouhodobě na relativně dobré úrovní. A navíc v posledních dvou letech je ještě zlepšující tendence (33. a 45. místo). Cenové podmínky (sl. 7) jsou obecně v našem městě relativně lepší (9. až 36 místo).  To nemůžeme však plně říci o stanovisku podnikatelů. Tam (pokud rok 2011není výjimkou) došlo v r. 2011 ke zhoršení z 80. umístění na 172. příčku.

Dále se zaměříme na druhé hodnocení „ČESKÁ CENTRA ROZVOJE“.

3.0 VÝSLEDKY V HODNOCENÍ „ČESKÁ CENTRA ROZVOJE“

3.1 Vybraná kritéria v hodnocení studie „ČESKÁ CENTRA ROZVOJE“

Pro posuzování měst v této práci bylo využito 12 ukazatelů rozdělených do pěti oblasti:

I. situace na trhu práce: - míra registrované nezaměstnanosti (% uchazečů k 31.4.2011) – viz tab.3a, sl.2 a 3,

                                      -dlouhodobá nezaměstnanost (% uchazečů, kteří jsou na Úřadu práce v evidenci déle než 12 měsíců – údaj k 31.4.2011) – viz tab.3a, sl.4 a 5.

II.cena bydlení: - cena bytu 1+1 (30 až 40 m2, stav objektu dobrý, osobní a družstevní vlastnictví, údaj červen 2011), – viz tab. 3a, sl. 6 a 7,

                           - cena bytu 4+1 (80 až 100 m2, stav objektu dobrý, osobní a družstevní vlastnictví, červen 2011) - viz tab. 3a, sl. 8 a 9.

III. kvalita sociální a zdravotní péče: - naděje dožití – ženy narozené v létech 2005 -2009 - viz tab.3a, sl.10 a 11,

                            - naděje dožití – muži narození v létech 2005 -2009 - viz tab. 3a, sl. 12 a 13.

 IV. kriminalita: - počet zjištěných násilných trestných činů vztažený na 10 000 obyvatel, rok 2010, viz tab. 3b. sl. 2 a 3,

                   - počet zjištěných trestných činů/1000 obyvatel, rok 2010,viz tab. 3b. sl. 4 a 5,

V. příjmy obyvatelstva: - mzdová úroveň strojní zámečník, vyučen, září 2011, měsíční mzda, viz tab. 3b. sl. 6 a 7,

                         - mzdová úroveň účetní, maturita, září 2011, měsíční mzda, viz tab. 3b. sl. 8 a 9,

                          - průměrný plný starobní důchod, 2009, viz tab. 3b. sl. 10 a 11,

                          - průměrný plný invalidní důchod 2009, viz tab. 3b. sl. 12 a 13,

 

3.2 Hodnocení podle zadaných kritérií žebříčku „ČESKÁ CENTRA ROZVOJE“

I. Situace na trhu práce

Při posuzování míry registrované nezaměstnanosti – viz tab.3a, sl.2 a 3 –                                       jsme na 58. místě se 14,5 % nezaměstnanými. Podobně je na tom Havířov (14,6 %) a trochu hůře Karviná (16,2 %). Bohumín s 12,3 % má příznivější 52. místo. Informaci doplňuje nejlepší Praha se 4,0 % nezaměstnanými.

         U dlouhodobé nezaměstnanosti (viz tab.3a, sl.4 a 5) se naše tři města (Orlová, Karviná a Havířov) významně neliší (46 až 51 %). Opět příznivé místo (13 – 16) má Bohumín s „pouhými“ 31 %. Připomeňme, že nejlepší Pardubice mají „pouhých“ 21%.

II.Cena bydlení

Při posuzování ceny bydlení je třeba mít na paměti, že tento ukazatel do značné míry signalizuje atraktivitu prostředí, ve kterém je byt postaven. Zjednodušeně - stejný byt obdobné kvality a levnější naznačuje méně atraktivní prostředí.

Zjišťujeme tedy, že byt 1+1 (tab.3a, sl. 6 a 7) je v Orlové z námi posuzovaných čtyř měst nejlevnější (447 800Kč). Pořízení tohoto bytu v Orlové je o 17% levnější než v Karviné a o více než o 107 000 Kč za něj méně zaplatíme než v Bohumíně. Koupíme-li si tento byt v Havířově budeme platit o 62 % více. A v Praze zaplatíme za stejný byt více než 4 x.

Podobné skutečnosti zjistíme i u cen bytu 4 + 1 - viz tab.3a, sl.8 a 9.

III. Kvalita sociální a zdravotní péče

Hodnotíme-li ukazatel naděje dožití jak u mužů tak žen docházíme k závěru, že ze skupiny námi posuzovaných měst do jisté míry „vystupuje“ Havířov. U žen má vyšší průměrnou pravděpodobnost dožití o 1,82 roků než Orlová s 77.89 roku. U mužů o 1,63 roků více oproti orlovským mužům (71,08 roku). Zbylá tři města (Orlová, Karviná a Bohumín) jsou na nelichotivém konci hodnocení. Je také zajímavé, že Orlová má oproti  městům s nejdelším průměrným věkem (Jihlava a H. Králové) nižší věk o 3,25 roku u žen a 4,98 let u mužů (tab.3a, sl.10 a 13).

 

IV. Kriminalita

Posuzujeme-li počet zjištěných násilných trestných činů/10 000 obyvatel (viz tab. 3b. sl. 2 a 3) pak docházíme k závěru, že  jsme svým ukazatelem 15,5 % poměřitelní s Havířovem. Významně horší je na tom Karviná (28,54 %), která je tímto ukazatelem dokonce na nelichotivém prvním místě v republice. Zajímavý je výsledek Bohumína, který uvádí počet násilných trestných činů „pouhých“ 11 %. Nejde neuvést údaj z Jindřichova Hradce, který vykazuje snad neuvěřitelných 2,68 %  násilných trestných činů/10 000 obyvatel!

Podstatně horší pro Orlovou se jeví zjištěné trestné činy na 1000 obyvatel (viz tab. 3b. sl. 4 a 5). Tam jsme v Orlové z naších čtyř měst vykázanými 38,2 % bohužel nejhorší. Dokonce oproti Havířovu (22,35%) máme počet zjištěných trestných činů větší o 70 % ! Také Karviná a Bohumín (32 a 33%) mají počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel významně menší!

V. Příjmy obyvatelstva

Hodnotíme-li průměrný plat strojního zámečníka (viz tab. 3b. sl. 6 a 7), pak je naše město obdobně jako Bohumín částkou 14 500 Kč/měsíc zařazeno asi v polovině žebříčku. Překvapující je o více než 2000 Kč nižší plat strojního zámečníka v Karviné.

Jiná situace je u mzdové účetní (viz tab. 3b. sl. 8 a 9), jejíž měsíční mzda 14 286 Kč (mimochodem nižší o 200 Kč než u zámečníka) je až na 50 místě hodnocení. V prvním přiblížení je ohodnocení této funkce v Orlové, Havířově a Karviné přibližně obdobné.   Zajímavé je, že v Bohumíně „mzdová účetní“ dostává o 1200 Kč více! Samozřejmě pražská účetní („v Praze tam je blaze“) dostane oproti orlovské o 6000 Kč více!

Zcela jiná je situace u starobních důchodů (viz tab. 3b. sl. 10 a 11). Tam ze známých důvodů mají naše čtyři města, prakticky nejvyšší starobní důchody v republice - 10 371 Kč. Obdobný stav je i u invalidních důchodů. Také tam je tato částka nejvyšší v Česku (viz tab. 3b. sl. 12 a 13).

3.3 Výsledné hodnocení práce „ČESKÁ CENTRA ROZVOJE“

Autoři tohoto hodnocení následně každému posuzovanému kritériu přiřadili jistou „váhu“ od 5 do 20 % a sestavili výsledný žebříček. Tam zařadili města podle dosažených bodů do sedmi skupin:

-          nejlepší sociální situace -  Jindřichův Hradec - 91,813 bodů,

-          vynikající sociální situace – Praha (90,090) a H. Králové (89.377 b.)

-          výborná sociální situace – tři města – body od 88,345 do 88,825,

-          dobrá sociální situace – 16 měst – body od 86,025 do 87,877,

-          průměrná sociální situace – 15 měst – body od 85,039 do 85,749,

-          podprůměrná  sociální situace – 20 měst – body od 84,009 do 84,996,

                                              43. Bohumín - body 84,877,

                                              52. Havířov - body 84,487,

-          zhoršená sociální situace – 6 měst – body od 83,016 do 83,972,

                                              58. Orlová - body 83,972,

                                              63. (poslední) Karviná - body 83,016,

4. JAK POSUZOVAT ZÁVĚRY OBOU VÝZKUMŮ

Realitou je, že v obou hodnoceních je naše město na nezáviděníhodných posledních místech. Stejně tak z vyhodnocení vyplývá, že vzniklý stav není dán pouze skutečností roku 2011. Data naznačují, že uvedený stav je spíše dlouhodobý. A také je pravdou, že mohou být i další (odlišné) pohledy na hodnocení situace v našem městě.

Jednoduchý a jednoznačný závěr z poskytnutých dvou žebříčků v žádném případě není možný. Je zřejmé, že některé konstatované negativní skutečnosti mají dlouhodobé historické kořeny. Na druhé straně by bylo stejnou chybou vinit z většiny z nich minulý režim. A také je zřejmé, že informace z obou prací upozorňují i na příznivá hodnocení – viz kupříkladu veřejná zpráva! Jsou v nich také podněty pro Orlovou z jiných „nám podobných měst“ kupříkladu vzpomínaných Havířova, Bohumína a Karviné. A třeba i dalších měst.

Domníváme se, že je třeba, aby se naše město nad získanými nelichotivými výsledky s plnou vážností zamyslelo.

Bude tedy třeba získat plné texty obou hodnocení. A následně zpracovat program jak situaci v Orlové cíleně a systematicky zlepšovat. Musíme si být vědomi toho, že je to „běh na dlouhou trať“ a rychlá a jednoduchá řešení nebudou patrně existovat.

Obě provedená hodnocení by měla být mementem pro všechny obyvatele našeho města a zejména pro naše mladé spoluobčany. Zda se smíří s tím, že žijí ve městě, které se umísťuje na konci hodnotících žebříčků! Anebo touží, aby se u nás situace postupně měnila a také pro to samozřejmě chtějí i něco udělat!

doc. Ing. Václav Kafka,CSc. 19. ledna 2012,

 Zde naleznete tabulky: Tabulky

Literatura

/1/ http://www.mestoprobyznys.cz/

/2/MasterCard česká cesta rozvoje 2011

Hodnocení Orlové

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se