Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 396
  2. Ne 465


Jsou občané Orlové šťastní?

Pro hodnocení úrovně (vyspělosti) států, měst, oborů a následně tedy občanů se používá HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP). Ten je tvořen ekonomickými údaji, tedy zjednodušeně ziskem. HDP se oprávněně vytýká, že vůbec nezohledňuje duchovní aspekty života. Rozvoj lidské společnosti je možný pouze, když hmotný a duchovní rozvoj jdou ruku v ruce a navzájem se doplňují. Tedy, když jsou lidé šťastní! Takovým ukazatelem je třeba HRUBÉ NÁRODNÍ ŠTĚSTÍ (HNŠ). Definovat štěstí obyvatel je však velmi těžké! Zajímavý podnět se dříve objevil u Bhútánské společnosti. Ta chápe štěstí jako pojem zahrnující lidské zdraví a životní úroveň, kvalitu zdravotnictví a školství, využití času, tradiční kulturní hodnoty, mezilidské vztahy, dobré vládnutí, kvalitu životního prostředí a další. Evropské země tuto definici přizpůsobily naším poměrům. A v současné době se v řadě zemí již využívá. Příkladem jsou severské země.

Ale i v oblasti samosprávy v ČR jsou známy první výsledky. Ve Velkém Meziříčí (VM) s 10 tis. obyvateli byl posouzen index štěstí /1/. Podívejme se alespoň na některé výsledky.

Ženy jsou ve VM se způsobem života spokojenější než muži - dosáhly větší hodnoty indexu štěstí. Index štěstí celé komunity dosáhl hodnoty 0,65. Nejšťastněji (84 %) se populace města cítí v kvalitě životního prostředí. Největší nesouhlas panuje s politikou dobrého vládnutí (spokojeno 21 % občanů). Druhou a třetí dimenzí, ve které občané dosahují poměrně vysoké hodnoty štěstí (67 %, resp. 64 %), je vzdělání a kultura, resp. zdraví a psychická pohoda. K hodnocení vitality komunity se pozitivně vyjádřilo 51 % občanů města. To vede k zamyšlení, proč si sousedé ve VM vzájemně tolik nepomáhají a proč nejsou vztahy v komunitě na lepší úrovni. Dimenze, která hodnotí životní úroveň a využití volného času, byla druhá nejhůře hodnocená (pozitivně pouze 41 %). Samozřejmě, že studie šla do řady detailů a konkrétních podnětů.

Nás nyní samozřejmě napadá, jak by to asi vypadalo v Orlové. My známe od r. 2008 závěry z průzkumu „BYZNYS PRO MĚSTO“. Do něj je automaticky zapojeno 205 měst hodnocených podle krajů. V Moravskoslezkém kraji je posuzováno 22 měst. Vlastní porovnání se provádí v oblasti „podnikatelského prostředí“ (14 kritérií). Orlová se loni umístila na posledním 22. místě. Druhou hlavní oblasti je „přístup veřejné zprávy“ (9 kritérii). V té jsme loni obsadili 19. příčku. A právě tato oblast se všemi kritérii bude patrně přímo ovlivňovat pocit štěstí Orlováků. Naše průměrné umístění v první oblasti za pět let bylo 21. místo a v druhé 13. příčka. To již naznačuje, že i hodnocení „štěstí obyvatel“ by mohlo být také problémové.

Dodejme, že není tak důležité zjištění třeba i nepříznivého stavu, ale zda se z toho dokážeme poučit! Obecně platí, že „moudrý se poučí i od hlupáka“. Dokázali jsme od těch dobrých (nebo lepších) měst něco v dobrém slova smyslu využít a doslovně „opsat“? A pokusili jsme se o provedení hlubšího rozboru výsledků celého výzkumu? Když se zběžně podíváme, na některá kritéria, zjišťujeme, že s nimi „nic moc“ nenaděláme. Kupř. stabilita krajiny (dědictvím minulé industrializace), vzdálenost od dálnice, apod. Některá kritéria jsou naopak pozitivní – ceny stav. pozemků (2.- 4. místo), průměrný plat (1.-5. m.), výdaje na veřejnou dopravu (6. m.), likvidita (10. m.), dluhová služba (12.m.). A zbylých 16 kritérií jsme prošetřili? Bohužel!

Proč naše elity plně nevyužívají zajímavé podněty, které mohou občanům Orlové usnadnit a jistě i zpříjemnit život? Chtějí přece otcové města, aby naší lidé byli šťastni!?

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

/1/ Teichman, J., Nováček, P.: Index štěstí v podmínkách České republiky – případová studie Velkého Meziříčí, Index of Happiness in the Czech Republic – Case Study of Velké Meziříčí Town. Životné prostredie, 2015, 49, 4, p. 236 – 239.

Jsou občané Orlové šťastní?

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se