Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


Tříkrálové zamyšlení

Snad každý z nás, který v tomto městě žije a Orlová se pro něj stala domovem, čas od času zvažuje co se mu zde líbí a s čím je spokojen méně. Když si k tomu dosadíme začátek roku nového je důvod dvojnásobný.

Vždy máme začínat věcmi příjemnějšími. Tedy co je zde pro mne a možná i pro další obyvatele příznivé. Zcela jistě je to bohatá zeleň ve městě, lesní remízky přirozeně zasahující do sídliště.  A také dosti kvalitní péče o travní a parkové porosty města. Těší mne také, když vidím jak se opravují chodníky nebo zateplují budovy. Tady město správně využívá jak státní tak i evropské dotace. Jinými slovy investuje se jedna Kč a k tomu se dostane druhá.

Co asi každého těší je, že zde má přátele a příjemná místa, do kterých se svým způsobem zamiloval. Třeba i tu zahrádku a dále i partu kamarádů, se kterými může poklábosit, zahrát si dokonce i ten nohejbal. A řada z nás zde má hrob svého blízkého.

Zcela jistě k tomu patří i pocit větší nebo menší spokojenosti se životem v místním společenství. Záměrně vynechávám práci, která jistě v životě každého tvoří významný podíl. V dnešní době by to byla zcela jistě samostatná úvaha.  Toto a jistě i další okolnosti patří k tomu, aby se člověk cítil dobře nebo méně dobře ve svém městě (domově).

Ale je u nás řada věcí a akcí, které by se měly (a některé dosti naléhavě) pro spokojenost občanů udělat, opravit, postavit, rekonstruovat atd. Vrátím-li se k těm lesním remízkům, které se mi líbí – bohužel do většiny z nich nemůže maminka vjet kočárkem, poněvadž tam nejsou vybudovány cestičky, stezky atd. A na to jsou samozřejmě třeba peníze. Ale abych použil spíše údaje „oficiální“ („zprůchodnění“ lesních remízků nemusí být pro všechny občany Orlové tím nejdůležitějším). Podívejme se na oficielní návrh patnácti požadavků na akce r. 2013, které nemohly byt do rozpočtu z důvodu nedostatku financí zařazeny. Je jich za téměř 35 mil!  A řadu z nich naše město skutečně nutně potřebuje. Jsou to jak úpravy ve školách, kácení havarijních stromů, nebo tolik požadovaná rekonstrukce smuteční obřadní síně.

Samozřejmě peněz nebude nikdy dost - to je jistě přirozené. Již v úvodu projednávání rozpočtu na prosincovém zasedání  2012 Zastupitelstva města (ZMě) bylo připomenuto, že za poslední léta zdroje poklesly o cca 30 mil Kč. A to v rozpočtu města (málo přes 500 mil Kč) není jistě nevýznamná částka. Již tato skutečnost signalizovala nezbytnost maximální úspornosti  ve všech oblastech.

Podívejme se jak jsme tuto zásadu úspornosti ctili při projednávání  některých bodů na vzpomenutém zasedání  ZMě.

První zajímavý bod v této oblasti byla změna smlouvy o poskytnutí dotace Službám města Orlové (SMO, m.a.s) na krytí provozní ztráty bazénu. Pravdou asi bude, že patrně není možné v orlovských podmínkách krytý bazén bez dotace provozovat. Dosud město krylo provozní ztrátu krytého bazénu v plné výši. Tato smlouvou daná zásada byla dlouhodobě kritizována, zejména z důvodu, že je to přístup zcela nemotivační. Prostě nedává podnět k jejímu snižování. Skutečností také bylo, že od r. 2007 se tato ztráta pohybovala v částkách 8,2 mil Kč, 9,3 mil, 8 mil, 8,6 mil a 8,2 mil. Očekávali jsme, že bude provedena analýza provozní ztráty a z ní vyplyne maximální částka, na které bude vedení SMO zainteresováno. Překvapením bylo, že jako mezní ztráta byla navržena prakticky maximální dotace za posledních pět let! Tedy 9 mil Kč!  Tato částka byla samozřejmě ještě zamlžena doplněním o rozšíření bezplatných služeb pro některé žáky! Je známo, že bezplatné rozšíření služeb přináší velice nízké (nebo prakticky žádné) navýšení nákladů. Voda v bazénu musí být na příslušné teplotě ať je tam jeden nebo padesát účastníků, stejně tak je to i s obslužným personálem. A i v případě, že by tyto náklady byly opravdu významnější tak se prostě tyto výdaje přesně vyčíslí do zvláštní dotace. K všeobecnému překvapení tento návrh získal potřebných minimálních 18 hlasů zastupitelů!! Nějak si to nemohu srovnat se zásadou maximální úspornosti.

Dlouhodobě se v Orlové vedou diskuse o tom, jak vysoká by tato ztráta měla být. Máme příklad ze sousedního Bohumína, kde se s hospodárnosti krytého bazénu vyrovnávají zcela efektivněji. V Orlové bohužel zůstalo v této oblasti pouze u diskusí. Vedení SMO (jak dřívější tak i nové) prakticky setrvávalo na stanovisku, že s tím prostě nejde nic dělat. Proto bylo v koaliční dohodě volebních stran v Orlové ze 4.11.2010 v bodě 1.8.2 Krytý bazén podepsáno:

„Cílem je postupně snížit (možná i plně odstranit) stávající dotaci. Možných cest, jejichž jediným kritériem bude maximální snížení dotace (eventuelně zajištění jeho ziskovosti) je několik:a)  Vedení SMO připraví návrh na postupné snižování dotace.

a)      Bude vypsáno výběrové řízení na nového pronajimatele krytého bazénu.

b)      Bude zpracován audit na postupné snižování dotace.

c)      Jiné postupy -  ředitel bude přímo platem zainteresován na poklesu dotace, apod.

Jednotlivé postupy budou navzájem kombinovány. „Povinně“ bude vypsáno výběrové řízení na nového provozovatele. Zahájení procesu bude nejpozději do 3 měsíců po podepsání smlouvy. K rozhodnutí o nové variantě provozování dojde nejpozději do 1 roku od podepsání smlouvy.“Konec citátu článku koaliční dohody. Z těchto podepsaných bodů koaliční dohody se žel, jak je zřejmé, nesplnilo vůbec nic. Skutečnost je bohužel taková, že se dotace bude hradit v nejvyšší možné částce. Očekávali jsme, že při provedení výběrového řízení by bylo možné zjistit  objektivní výši dotace, za kterou by daný subjekt (soukromá firma) byl ochoten krytý bazén v Orlové provozovat. Ale to bylo pouze naším přáním – byť to vedle NEZÁVISLÝCH (dále NEZ) podepsala ČSSD, SNK ED  a KSČM.

Dále schvalovalo ZMě v prosinci 2012 navýšení dotace za rok 2012 na provoz sportovních zařízení (provozovaných také SMO) o nárůst inflace ve výši 59 000 Kč. Zopakujme si: městu klesají příjmy, máme řadu nerealizovaných nutných akcí, na které nemáme peníze, zaměstnancům úřadu řadu let prakticky stagnují mzdy a my jedné společnosti zcela automaticky každý rok navyšujeme výši dotace o inflaci! Můj přítel, který pracuje v průmyslovém podniku, používá při komentáři této skutečnosti „to mě hlava nebere“. Musím říci, že zejména v dnešní době je takovéto navýšení zcela výjimečné.

Když budeme uvažovat nad možnostmi úspor v Orlové tak si musíme také připomenout i Hotel Sport a přilehlé restaurační zařízení. Tento komplex město Orlová dotovalo částkou 2,2 až 4,3 mil Kč. Na to nemusí mít našinec žádné mimořádné vzdělání, aby si neuvědomil, že restaurační služby by měly být buď ziskové nebo minimálně bez dotací.

 Zmíněná koaliční dohoda ze 4.11.2010 v bodě 1.8.1 Hotel Sport a jeho restaurace dávala vytvořené koalici za úkol Zcela odstranit dotace města a naopak zajistit jeho ziskovost. K tomu účelu neprodleně vypsat výběrové řízení na jeho nového provozovatele.  SMO, m.a.s. se může do této soutěže přihlásit jako jeden z účastníků. Pronájem novému provozovateli se předpokládá do 1 roku od podepsání smlouvy. Současně bude posouzena možnost prodeje hotelu.“Konec citátu článku koaliční dohody. Vyhlášení výběrového řízení na hotel a restaurace mělo překvapující vývoj. V červnu 2011  byl Radě města (RMě) předložen návrh na prodloužení pronájmu Hotelu Sport a přilehlých restaurací společnosti SMO do konce roku 2015. Zástupci NEZ upozornili na to, že tento návrh je v zásadním rozporu s koaliční dohodou. Když byl tento návrh proti vůli NEZ v RMě  odhlasován, vystoupili jsme z koalice. Skutečností je, že hotel Sport a přilehlé restaurace i v r.2011 vykázaly ztrátu ve výši 2 mil Kč, kterou nyní hradí místo města městská akciová společnost. Tedy minulá situace s pokračující nehospodárnosti pokračuje.

Můj přítel opět stejně nevěřícně kroutí hlavou. Ptá se mne na vysvětlení. Já té situaci bohužel také nerozumím! Vpadá mi do řeči vy přece (jako město) to vaše SMO plně dotujete. Provoz sportovního areálu,  krytý bazén, venkovní koupaliště, platíte za odvoz odpadu atd. Doufám, že SMO dokonce netvoří zisk?. Odpovídám „ale to se mýlíš, tvoří třeba v r.2010 byl zisk před zdaněním přes 10 mil Kč!“. On mi znovu vpadá do řeči ale jak je všeobecně známo vykázaný zisk se zdaňuje. Vy jste platili naprosto zbytečně nejméně 2 mil Kč na daních státu !! Proč jste tedy neupravili dotace tak, aby daň státu byla minimální nebo žádná??. Ano, musel jsem mu to bohužel velice smutně potvrdit. A co se s těmi financemi v SMO vlastně děje ?“. Odpovídám přesně nevím, ale třeba v r.2010 bylo vyplaceno tři čtvrtě milionu Kč na tantiémách  pro vedení společnosti. Přítel si znovu stěžuje na svou hlavu, která mu to prostě zase nebere!!

Ale copak vy neprobíráte třeba ten návrh rozpočtu na r.2013 na „kulatých stolech“   s vedeném města?“  Potvrzuji, že ano. „Třeba v prosinci 2012 to bylo zajímavé jednání, padla řada konstruktivních námětů a připomínek. Nejdůležitější návrhy byly, aby se začalo pracovat na dalším rozpočtu již od ledna následujícího roku. A aby se rozpočet konečně dostal do souladu se strategickým plánem města.“  Můj přítel znovu vehementně reaguje Copak vy nemáte rozpočet podřízený své strategii?? To přece nemyslíš vážně!!“ Opět bohužel musím smutně souhlasit. A na co tedy máte tu strategii vytvořenou? Vždyť to stojí práci, peníze a námahu? Opět nemám vysvětlující odpověď. Přítel se domáhá následků pokračování „kulatého stolu“. Zde jsem již uvažoval, zda nemám nechat otázku bez odpovědi. Vystihl moje myšlenky a přestal naléhat. Víš dostali jsme z toho jednání zápis, kde veškeré náměty, které byly vzneseny byly „vyargumentovány“ jako nepodložené – prostě jsme se všichni mýlili. O souladu rozpočtu se strategickým plánem v zápise ani slovo. Stejně tam nebylo ani slovo o začátku prací na rozpočtu od ledna příštího roku!“. Přítel se nedalale vždyť ty jsi člen ZMě a mohl jsi vystoupit, protestovat proti zápisu, předložit protinávrh....“.Ano přesně to jsem učinil, ale byl jsem, stejně jako mí kolegové s jiným konkrétními návrhy přehlasován!“ jsem polohlasně odpovídal.

Dobře, dobře, ale jak tě tak poslouchám, ta tvoje Orlová musí, mít problémy! Jak je  hodnocena ve srovnání s jinými městy?“ To se již vtíral můj kolega. Ano, byla zpracována dvě hodnocení měst v Česku. Bohužel obě řadí Orlovou na závěrečná nelichotivá místa. První  nazvané Česká centra rozvoje nás zařazují na 58. místo ze 63. hodnocených. Druhé označené jako Město pro byznys nás umísťuje na 200 příčku z 205. hodnocených měst.“Přítel se nedal odbyt no a jaké byly u vás ohlasy? Co vedení města?“ Opět jsem uvažoval o tom, že nebudu odpovídat. Nicméně zvítězilo moje lepší já. A navíc za všechny prohry a neúspěchy svých iniciativ si přece mohu sám! Ano, ohromila mne odezva vedení města“ - cituji Nové Paky a Krumlova (ti byli na prvních místech) jistě nedocílíme….byli bychom velmi rádi kdybyste…předložil své návrhy, jak docílit jednoduchou cestou …..,abychom se posunuli z místa dvoustého do první stovky“. Přítel je opět v situaci, kdy mu jeho hlava „stávkuje“. Dobře, tak jsi hledal spojence, jsi přece v nějakých komisích…. Tady jsem byl rád, že jsem mohl říci něco pozitivního. Ano, strategická komise podrobně rozpracovala cestu co dělat  a předložila návrh RMě.  Přítel měl najednou radost. „No dobře a co udělala RMě?“ „Vzala tento návrh na vědomí“. Kolega se nedá. „Co udělala RMě dál?“. Odpovídám po pravdě. Vůbec nic!“.

Přítel začíná být agresivní. „Proč to tedy nenapíšeš do vašich místních novin?“, nedá se! Ale napsal jsem a mnohokrát. Otisknou to, někdy třeba se zpožděním (víš je tam asi řada důležitějších materiálů), ale s komentářem, že prostě je to jinak. Nebo to i neotisknou. Někdy odpoví, že příspěvek není aktuální. Nebo vysvětlení nedostanu vůbec!“.Dobře i to se může stát, ale co na to říkají občané Orlové? Vždyť jim to nemůže být jedno -  říkal jsi mi, že město  má 180 mil Kč dluhu. A také jsi tvrdil, že chcete - mimo řadu jiných nutných záměrů - rekonstruovat venkovní koupaliště snad za 200 až 300 mil Kč. Vždyť vám občané utečou!“.Musím odpovědět „ale oni nám skutečně utíkají! Od r. 2000 do r.2011 se počet naších obyvatel snížil o 3200 lidí - to je téměř o 10 %. A jak bych ti to řekl, víš u nás je jaksi malý zájem občanů o věci veřejné. Z celého kraje snad chodí nejméně lidí k volbám u nás, atd.“.Přítel připomíná Lid má takovou vládu jakou si zaslouží, Když si hoví a nezajímá se, tak má h….!“ A nedá se Ale někdo se přece projevil?!“  „Ano máš pravdu, paní uklizečka na úřadu města řekla strategické komisi velice hlasitě, že přece všichni vědí, že Orlová nemá peníze“!

Přítel nějak oněmí.  „Prosím tě, proč to děláš?  Co z toho máš? Pro koho to děláš? Je to pouze tvůj názor?“Musel jsem se bránit. Ne, tento názor sdílí například Hnutí NEZ.  A řada občanů cítí, že tyto věci nejsou v pořádku! A také i zastupitelé, dokonce i někteří z vládnoucí koalice – ti to přiznají pouze mezi čtyřma očima! Odvětil Proč to tedy děláš, když to nevede k cíli?“Uvažoval jsem zda mám odpověď známým citátem, že je lepší pokusit se zapálit malinkou svíčku než proklínat tmu“. Nebo zda to, že jsem asi věčný (on by mě odpověděl, že nenapravitelný) optimista. Eventuelně něco z bible - třeba člověče přičiň se pánbůh  ti pomůže. Nebo něco o božích mlýnech. Nakonec jsem jeho otázku raději nechal bez odpovědi.

6. ledna 2013

doc. Ing. Václav Kafka,CSc.

Tříkrálové zamyšlení

z IP 77.93.216.*** | 20.1.2013 20:49
byli bychom velmi rádi kdybyste…předložil své návrhy, jak docílit jednoduchou cestou …..,abychom se posunuli z místa dvoustého do první stovky“. Je to úplně jednoduché. Protože vás stáhla na poslední místo kriminalita ve vašem městě, zabývejte se vaši městskou policii a jestli se vám podaří najít to správné řešení (je jen jedno-personální), hned poskočíte o několik desítek míst výše.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se