Hledat

Najdete u nás


Novinky

Toplist

TOPlist

Těšíte se na Ježíška?

  1. Ano 355
  2. Ne 418


zastupitelstvo č. 9

Hlásí se Vám děd Vševěd.

Dovolil jsem si tuto „hlášku“, jako upozornění na to, jak jsem byl nazván na jiných www stránkách jednoho nejmenovaného zastupitele. Docela se mi ten název líbí, sám o sobě říkám, že rozumím všemu a ničemu. Podle toho pojmenování jsem lepší borec, než jak mě pojmenoval dříve a to: „Pan čistý“, to bylo asi pro to, že na mě nic, co se týče nějaké té politické špíny ještě nenašel.

Následující komentář devátého zastupitelstva města vyjadřuje pouze moje názory a můj pohled na věc. Pro ostatní dodávám, že všechny návrhy, které na tomto zastupitelstvu prošly, byly přijaty demokratickou většinou, protože nic jiného náš jednací řád neumožňuje. Proto nevidím jediný důvod, proč bych to měl uvádět ve svých komentářích. To jen na okraj, pro toho samého zastupitele, který mě v poslední době pomáhá se v Orlové zviditelnit. Za reklamu zdarma mu moc děkuji (myslím to upřímně, bez nějakých postraních úmyslů, než mě někteří z nich obviní). Pokud on sám má nějaké informace, že byly tyto návrhy přijaty nedemokraticky, ať podá stížnost na patřičných místech.

Teď už jak to probíhalo.

Zastupitelstvo začalo v 9:00 hod.

Na začátku se schvaloval program, celkem logické bylo, že se rozšířil o body dovolení člena finančního výboru, tento bod byl dohodnut na minulém zastupitelstvu a nějakým nedopatřením se na něj zapomnělo. A jako druhý bod bylo schválení plánu práce finančního výboru na rok 2012. I s doplněním program prošel.

Do návrhové komise byla jako předsedkyně zvolena Mgr. Johana Havrlíková, myslím si, že už to dělala potřetí v tomto volebním období a je čím dál tím lepší.

A začalo jednání připravených bodů.

První dva body prošly v celku dobře. Je logické, že interpelaci je nutné podat písemně (bod úprava jednacího řádu). Díky této úpravě jednacího řádu nebude docházet k možné záměně požadovaného vysvětlení, nebo špatnému pochopení co kdo chtěl. Jak se říká, člověk něco mluví a v konečném důsledku, je to něco jiného než chtěl říct, nebo požadoval. Co je psáno, je i dáno. Druhá úprava jednacího řádů je, že na technickou poznámku nebude písemně odpovídáno. Taky logické.  Bod o prodeji akcií DEPOSu Horní Suchá (provozuje skládku odpadů) neprošel. Proč se zbavoval něčeho, co nese městu nějaký zisk, ale hlavně tato společnost je důležitá pro chod města, je dobré mít v ní vliv. Jen doufejme, že zástupce našeho města v této společnosti je občas slyšet a není to jen „trafika“ za jeho služby městu.

Asi nejzajímavější bod byl třetí. Rozpočet města na rok 2012. Vládnoucí koalice jej prosadila s malými změnami. První navrhoval pan Sliwka, aby se snížila suma na ohňostroj a posílil se rozpočet celoměstského dne dětí. Změna prošla. Snížení výdajů odboru rozvoje a investic a navýšení příjmů Domu dětí a mládeže neprošlo. Zakomponování ušetřených nákladů na komunitní centrum a jeho převedení do rezervy města bylo schváleno. Paní Pustelníková navrhla vyřazení nákladů na demolici autobusové čekárny u nemocnice a schválení peněz pro projektovou dokumentaci na chodník na ulici Kpt. Jaroše a posílení rozpočtu Festivalu národnostních kultur.  Bylo schváleno.

My jsme  konstatovali, že rozpočet není úsporný, a vůbec neodráží možné následky, které nás čekají v příštím roce, např. zvýšené DPH, odchod Dolní Lutyně od Orlové jako pověřené obce (má nás to stát 6,8 milionů Kč a není to nikde zohledněno) apod. Dále, že v Orlové není bezpečno a není tedy vhodné snižovat finance na Městkou policii.

Tedy naše úprava rozpočtu, bylo snížení částky z provozní dotace (na krytí provozní ztráty krytého bazénu, která se zvýšila na neuvěřitelných 8,2 mil Kč) pro SMO a zvýšení dotace pro Evangelický kostel na opravu střechy. Chtěli jsme tuto částku zvýšit na 1,2 milionů z dvouset tisíc korun, které schválila rada města v návrhu rozpočtu. Z našeho hlediska jsou oba kostely jediné památky na území města. Jsou to výrazné dominanty. Kde jinde dát peníze a v příměru ke sportu, kde dáváme ročně více než 35 milionu v přímých i nepřímých dotacích, je tohle „pakatel“. Náš návrh neprošel. Také je možné použít jako argument dotace, kterou jsme v létech minulých vyplatili na katolický kostel, více jak 7 milionů a evangelický kostel 250 tisíc korun.

Revokace usnesení 45/3 ze dne 9. února 2011. K tomuto usnesením mám trochu otcovský vztah, prošlo totiž na můj návrh. Ještě před měsícem, jsem byl ubezpečován stranou co má jako své motto: „S lidmi pro lidi“, že toto usnesení nechtějí zrušit, ale jen upravit. Taktéž jsem čekal jiný přístup od člověka, který léta bojuje za možnost domoci se informací a dnes, když získal místo nejenom v dozorčí radě SMO, ale i v radě města, zapomněl na lidi na které, se ještě nedávno tak odvolával. Tento materiál pojednával o tom, že o věcech, které se týkají hornictví, může rada jednat, až v případě, že byly projednány v pracovní skupině pro hornickou činnost a v příslušném osadním výboru. Oba orgány mají jen poradní hlas. Rada není vázána jejich usneseními. Nejvíce jim vadilo, že do toho budou moci mluvit lidé, kteří v tom území, kde jdou důsledky těžby uhlí nejvíce vidět budou moci připomínkovat daný materiál. Vždyť ty lidi by mohlo i něco kloudného napadnout, na co jsme my, zapomněli. Já sám jsem apeloval na zastupitele, že všichni měli ve volebních programech napsáno, že chtějí zatáhnout lidi do dění ve městě. Usnesení bylo bohužel zrušeno.

V přestávce mě zastavil pan JUDr. Luka, jestli tomu co mluvím, věřím, a vždyť vím, že lidi se informací mohou domoci. Tady je však skutečnost, že samo vedení města tvrdí, že jednání rady města i materiály rady před jednáním rady města jsou neveřejné. Já sám mám na toto opačný názor, ale nejsem právník. Takže k lidem se informace o povolení těžby dostane, až po schválení radou města. To je podle mě špatně. Pan JUDr. Luka mě ubezpečil, že je možnost se dostat jak k programu rady města, tak i k bodům, které ještě nebyly radou města projednány. Podám žádost o zasílání materiálu k radě města a už asi znám odpověď. Nelze zaslat, dokud to rada neprojedná, neboť je tento materiál do projednání na radě neveřejný. Přes předpokládanou odpověď žádost zašlu a nebudu patrně sám.

Prominutí penále paní Adamčíkové - tato paní se tak jako mnoho dalších dostala do tíživé finanční situace. Dluží městu na penále 472 tisíc korun. Na rozdíl od minulého zastupitelstva, kde se promíjel dluh panu Makulovi, tato paní své dluhy vůči městu splatila a již zbývá jen penále. Tím splnila podmínku pro možné odpuštění části, nebo celého penále. Zajímavé je, že dluh měli manželé a tato dáma jej splatila sama. Rada města navrhla odpustit 50%, já dal protinávrh odpustit 75%. Toto město musí dát najevo, že když někdo splatí dluh, je na tom lépe, než ten co ještě dluží. Pan Makula ještě dluží a jemu jsme odpustili 50%. Zastupitelstvo bylo pro můj návrh.

Řešení nevyhovujícího stavu letního koupaliště. Zde jsme před odsouhlasením, žádali vedení města, aby nechalo zpracovat koncepci rozvoje a oprav sportovišť, včetně studie využitelnosti letního koupaliště v návaznosti na okolní města a jeho možný rozvoj a tím zvýšení jeho akraktivnosti. Nechceme, aby bylo koupaliště zavřeno, ale opravíme bazén pro 200 návštěvníků, ale studie nám řekne, že jich tam chodí ve slunných dnech (chce jít) 500. Nebo že lidi tam chtějí hřiště na plážový volejbal a, fotbal, tobogán, vlny, nevím co ještě, ale my to do projektu nedáme. O to nám šlo, dobrat se co zde má být, aby byla návštěvnost koupaliště co největší. Ostatně tady nejde jen o koupaliště, většina sportovišť pod správou SMO je ve špatném stavu a není to zaviněno jen SMO. Jsou zde nutné investice ze strany vlastníka, což je město Orlová. Proto by toto mělo být řešeno koncepčně. Zastupitelé odhlasovali uzavření koupaliště a postupnou renovaci. NEZ bylo proti.

Převod Základná školy na ulici Polní (zvláštní škola) dostává reálnou podobu, všechny děti půjdou na školu Slezská 200, která patři pod Jarní 400, žádné z dětí se nebude integrovat. Vedení nám zapomnělo sdělit, jaká suma bude potřeba na úpravy nové školy a kolik převod bude stát městskou kasu. Opět padla poznámka, že převod je pro město dobrý, neboť jen pozemky pod touto školou mají hodnotu přes osm miliónu. V této chvíli jsem dal návrh usnesení, kdy zastupitelstvo města radu města pověřuje jednáním o převodu všech nemovitostí v majetku kraje na území našeho města z odboru školství. Myslím si, že například pozemky pod ZUŠ, mají také milionovou hodnotu, o Gymnáziu a „Obchodce“ nemluvě. To by bylo pro město ještě výhodnější. A proč čekat na to, až nás kraj vyzve. Můj návrh neprošel, jinak odsouhlaseno.

Malá zajímavost - podle kuloárových zvěstí, právě při projednávání tohoto bodu se porvali o mikrofon zastupitelé za NEZ, Kafka s Chlubnou. Důsledky to má takové, že prý spolu nemluví, jen si posílají SMS a dokonce nechtějí vedle sebe na „zastupku“ už sedět. Prosím, tuto informaci máme z druhé ruky, žádný z aktérů nám jí nepotvrdil a co je důležité, ani nevyvrátil.

Plán práce kontrolního výboru prošel v pohodě. Taktéž termíny jednání.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva. Zde jsem se doptal, jak to bylo s jedním usnesením z dubna nebo června. Bylo mi sděleno, že odpověď byla v materiálu ze zářijového zastupitelstva. Má nepozornost byla napravena dobrou prací úředníků.

Druhým zajímavým bodem byla odpověď pana Ing. Roika, místopředsedy představenstva, který měl rozklíčovat, proč platíme tak velkou ztrátu na bazénu. Na konci v odkaze se můžete sami přesvědčit o skvělé práci pana místopředsedy. Když komukoliv řeknete, že má něco rozklíčovat, tak tam uvede sumy, co to stálo. Pan Ing. Roik  to vyřešil tak, jak jsem si představoval. Prostě neuvedu nic a budu dělat, že to je to správné. Než jsem k tomu stihl něco říci, tak na to upozornil pan JUDr. Kocur. Dát takovou odpověď v jiných městech, už by pan místopředseda ve své funkci nebyl.

Interpelace, tento bod byl docela bouřlivý, projednávaly se tedy odpovědi na předchozí interpelace. Hlavně odpověď pana místopředsedy Ing.Roika a jeho jednání s kontrolním výborem. Rada města k tomuto bodu sestavila dokonce pracovní skupinu, která to měla prošetřit. Zde jsem upozornil vedení města, že by bylo dobré nesestavovat jí jen z členů koalice a zaměstnanců úřadu, ale i z řad členů opozice. Zopakoval bych slova pana starosty, kdy se na jedné z rad rozhodovalo o doplnění dozorčí rady SMO a zvolen byl pan Ing. Danělyšín. Pan starosta řekl, že je dobré nějaké to místo dát opozici, že to dodává těmto orgánům na důvěryhodnosti.

Na řadu přišly body finančního výboru. Ty skončily tím, že nebyl dovolen žádný člen finančního výboru.  Tím se neplní zákon, kdy jeho složení musí mít lichý počet členů. Dále nebyl schválen plán práce finančního výboru. Na základě těchto skutečností, následně podala svou rezignaci na funkci předsedy Finančního výboru paní Ing. Šromková. Další ochromení orgánu města. Jen doufám, že vedení podpoří do této funkce opět někoho z opozičního tábora.

Různé, zde jsem dal na vedení města tři interpelace:

Nedávno rada města jednala o SMO. Tam se jednalo o možném prodeji tepelného hospodářství a zda vedení města nechalo zpracovat analýzu, rozbor, nebo něco podobného o výhodnosti prodeje. Pokud ano, tak ať jí zastupitelům zveřejní.

Požaduji po vedení města, aby byly usnesení rady města a zastupitelstva, zveřejňovány i s důvodovou zprávou. Opravdu nejenom zastupitelé, ale i občané, kteří se dostanou k těmto usnesením, musejí být docela zmatení. Není možné napsat, že zastupitelstvo se na něčem usneslo dle důvodové zprávy a ta je jen v projednávaném materiálu. Podle úředníků města toto nebude problém. Jenže to mluvili na radě města již v březnu a dodnes to není vyřešeno.

  Třetí mou interpelací byla žádost, aby se ve smlouvách s prioritními sporty zapracovala většina zástupců města ve vrcholném orgánu (ve vedení klubu).

Na návrh Doc. Kafky  se nám podařilo prosadit usnesení, aby rada města uvedena co již udělala (a dále udělá) pro vymožitelnost 40 mil Kč pohledávek, které jsou po lhůtě splatnosti.

A dále v interpelaci  jsme vyzvali vedení města  k zaujetí stanoviska  k výsledku dvou šetření. Prvním byl 4. ročník socioekonomické studie připravené odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze. Tam byla  hlavní kriteria nezaměstnanost a kriminalita. Orlová byla na 58. místě ze 63 měst České republiky.  Druhým byl žebříček „Město pro byznys v r.2011“. Tam se Orlová umístila na 200. místě z 205 měst.

Následně došlo k ukončení zasedání a já jsem osobně šel za každým z ještě přítomných zastupitelů a úředníků, popřál jim zdraví štěstí v novém roce a pohodové vánoce.

To samé přeji všem:

„Milí čtenáři, občané, lidé, do nového roku Vám přeji zdravý, štěstí pohodu, ať Vás provází celý rok dobrá nálada a prožijete pohodové a nezapomenutelné vánoce“.

Mgr.Miroslav Chlubna

Odpověď pana Ing. Roika: Priloha-k-bodu-23-1-_9

Zastupko č.9

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se